top of page

ผู้ช่วยทำของเสียหาย หักเงินเดือนได้ไหม ?

Updated: Sep 1, 2019


“เอาอีกแล้ว จ๋อม หมอเตือนหลายครั้งแล้วนะ คราวนี้ต้องหักจริงๆ แล้ว ไม่ระวังเลย ทำหัวทิปเครื่องฉายแสงตกหักอีกละ เดือนนี้หมอจะหักสามพันจากเงินเดือนนะ”

จริงๆ แล้วคุณหมอสามารถทำได้ไหม?


จากกฎหมาย พรบ.คุ้มครองแรงงาน โดยทั่วไปจะห้ามมิให้คุณหมอหักค่าจ้างนะครับ แต่ในกรณีของจ๋อม ถ้าคุณหมอจะทำต้องพิจารณาว่าเข้าข้อยกเว้นที่กฎหมายให้ทำได้ไหม และถ้าทำได้ต้องทำอย่างไร

เราเลยลองไปดูถ้อยคำตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 76 และ 77 ที่เกี่ยวข้องนะครับ*** เป็นเงินประกันตามมาตรา 10 หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายจ้าง ซึ่งลูกจ้างได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง ***


*** การหักตาม (2) (3) (4) และ (5) ในแต่ละกรณีห้ามมิให้หักเกินร้อยละสิบและจะหักรวมกันได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามกำหนดเวลาการจ่ายตามมาตรา 70 ***


*** ในกรณีที่นายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง หรือมีข้อตกลงกับลูกจ้างเกี่ยวกับการจ่ายเงินตามมาตรา 54 มาตรา 55 หรือการหักเงินตามมาตรา 76 นายจ้างต้องจัดทำเป็นหนังสือและให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อในการให้ความยินยอมหรือมีข้อตกลงกันไว้ชัดเจนเป็นการเฉพาะ ***


สรุปคือ คุณหมอต้องพิจารณาว่า


1. การที่จ๋อมทำหัวทิปตกจนแตกหักนั้น เป็นการ “จงใจ” หรือเป็นการ “ประมาท” และถ้าเป็นการประมาท ถือเป็นการประมาทเลินเล่ออย่าง “ร้ายแรง” ด้วยหรือไม่


2. ถ้าพิจารณาแล้วเป็นการ “จงใจ” หรือ “ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง” ก็ต้องให้จ๋อม “ยินยอม” และคุณหมอต้องทำ “ข้อตกลง” อย่างชัดเจนว่าจะหักอย่างไร เท่าไหร่ ทั้งนี้การยินยอมและข้อตกลง ต้องทำเป็น “หนังสือ” นะครับอย่าแค่พูดคุยกันเฉยๆ


3. ข้อตกลงตามข้อ 2 หากมีการหักเงิน จำนวนเงินต้องไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนดนะครับ


เรื่องของจ๋อมเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่คุณหมอหลายท่านยังไม่เคลียร์ และยังมีเรื่องอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นเรื่อง “จำเป็น” ในการบริหารบุคลากรในคลินิก หากคุณหมอท่านใดสนใจ ทาง tDE ขอแนะนำคอร์ส “Human Resources สำหรับหมอฟัน” โดยวิทยากรตัวจริงเสียงจริงและทำงานด้าน พรบ.คุ้มครองแรงงานโดยตรง คุณเชิดศักดิ์ กำปั่นทอง นิติกรชำนาญการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดขึ้นเพียงวันเดียวและรอบเดียวของปี วันพุธที่ 11 ก.ย. 9:00-16:00 น. ที่ Victor Club สาทรสแควร์ ..


สอบถามข้อมูลคอร์สเพิ่มเติมคลิ๊กเลย -> https://line.me/R/ti/p/%40thaidentaledu36 views0 comments

Kommentare


bottom of page