top of page

FUN FUND FOR หมอฟัน

Updated: Sep 16, 2019

tDE พร้อมแล้วสำหรับการสัมมนาที่หลากหลายเพื่อให้เราหมอ”ฟัน” มี “FUN” ในชีวิต

การไปสู่จุดนั้นการดูแลกี่ยวกับ “FUND” ก็เป็นเรื่องสำคัญ

ครั้งนี้เราพาคุณหมอไปในโลกของ ”FUND” ในรูปแบบที่แตกต่างออกไป ...แน่นอนการลงทุนในการเปิดคลินิกเป็นการลงทุนที่เราคุ้นเคยที่สุด เพราะเราอยู่กับมันตลอดเวลา แทบเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลย


หลังจากเราได้ผลตอบแทนจากกิจการคลินิกที่เราลงทุนไปแล้ว เรามีทางเลือกหลากหลาย แต่หลายคนมักจะเลือกในการนำผลตอบแทนทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ไปลงทุนการเปิดคลินิกสาขาต่อไป


แต่จริงๆแล้ว เราสามารถนำผลตอบแทนบางส่วนนั้นไปลงทุนในด้านอื่นๆที่หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงหรือในทางกลับกันเพื่อหาโอกาสจากการลงทุนที่หลากหลายนั้น ...เพื่อเป็น”การกระจายทั้งความเสี่ยงและโอกาสในการลงทุน”


tDE ขอเชิญคุณพบกับ การลงทุนในคอนโด และหุ้น ในการสัมมนานี้ ให้หมอ"ฟัน" มี "FUN" ใน"FUND" นะครับ
29 views0 comments

Comments


bottom of page